61st All Japan Tozaitaiko Kendo Taikai


All Western Japan beat All Eastern 20-15
at the Men's Team Match !!!

61st All Japan Tozaitaiko ( All Western Japan VS. All Eastern Japan) Kendo Taikai was held at Kumamoto-Shi Sogo-Taiikukan in Kumamoto prefecture on 6th September 2015.
The results were as follows. All Eastern beat All Western 20-15 at the Men's Match.


  Taisho-Match Kamei VS TsukamotoSpecial IpponsAll-Match Results

  Eastern   Western
Manager Akita HANSHI Daisaku MEGURO Tomoyasu OTA HANSHI Osaka

Women (5 matches)

  Eastern   Western
No. Name H Score   Score H Name
SENPO Mizuki SUZUKI       1   D   Tai WATANABE
JIHO Naomi TAKEMURA       E   M   Akie TAYAMA
CHUKEN Yoko SAKUMA   M   E       Yuka KOZUNO
FUKUSHO Mami KUKIYAMA       1   T   Mika SHIMOKAWA
TAISHO Rie HAYATSU   M   1     Misako FUKUDA
   (2)2 3(3)

H:Hansoku

Men (35 matchs)

  Eastern   Western
No. Name H Score   Score H Name
SENPO Masahiro SHODAI       M M   Yasuichiro UECHI
34SHO Shintaro SUZUKI   K K       Kotaro MASUDA
33SHO Toshikatsu NAKAGAWA     K M   Teppei SASAGAWA
32SHO Masashi TAKAZOE       E   M   Keisuke UMAKOSHI
31SHO Toshihiro TOMIMATSU       K M   Daiki KIWADA
30SHO Yukihiro HIGASHINAGA       1   K   Tsuneomi FURUSAWA
29SHO Hidenori FUJISAWA       1   M   Keiichi FURUKAWA
28SHO Tadaomi HOJO       M M   Yoshito TACHIBANA
27SHO Takahiro ODAGUCHI   K M       Shogo KIKUKAWA
26SHO Masaomi HOJO   M M   M   Ryo NAKAHARA
25SHO Mitsunobu SATO       D M   Shoji TERAMOTO
24SHO Satoru HARADA   K   E       Haruyuki KUSUMOTO
23SHO Tsuyoshi SUZUKI       K M   Kentaro TAKENAKA
22SHO Yuji ARITA   M M       Takashi MIKI
21SHO Hidetoshi YOSHIDOME   K   1       Masao SHIRAISHI
20SHO Kiyoshi IGUCHI   K K       Atsushi HIGASHINO
19SHO Hironobu HAMAGUCHI       E   K   Mutsushi KADOTA
18SHO Shinya HONDA       M K   Daisuke MASUDA
17SHO Naoki EIGA   M   1       Makoto SATO
16SHO Fumihiro MIYAZAKI       1   K   Yutaka INADA
15SHO Takayuki KANEDA   K K       Shigeo YOSHIDA
14SHO Yuzo SHIMOKAWA   M   M K   Kanji TAMAURA
13SHO Hiroshi YUZAWA   M K E   K   Yuji TAHARA
12SHO Hideyuki EIGA       1   D   Yoshihisa ETO
11SHO Yutaka SAGA   M M       Akiyoshi YAMANAKA
10SHO Hideharu SAKATA   M   E       Hiromi SAEKI
9SHO Masahiro MIYAZAKI       E   D   Masashi MATSUMOTO
8SHO Kazuo YOSHIZAWA       M M   Nobuyuki MIYATO
7SHO Tetsuhiko OKOCHI       M M   Koichi KASATANI
6SHO Norio OSAWA       E   M   Takahiro KIYOTA
5SHO Masaru YAMAZAKI   M   E       Hiroshi KANZAKI
4SHO Noboru TAGUCHI       1   K   Shinji SHIMIZU
3SHO Shigeaki MIGITA   M M       Isato MATSUDA
FUKUSHO Kazuo FURUKAWA   M M   M   Tatsuaki KOSAKA
TAISHO Hiroyuki TSUKAMOTO       E   M   Toru KAMEI
   (26)15 20(33)

H:Hansoku